Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: 200+ từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam phổ biến nhất

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng thế giới với sự phong phú, đa dạng và hương vị độc đáo. Để giao tiếp hiệu quả về các món ăn Việt Nam với bạn bè quốc tế, việc trang bị vốn từ vựng tiếng Anh về chủ đề này là vô cùng cần thiết.

Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam

Bài viết này BMyC sẽ cung cấp cho bạn hơn 200+ từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam phổ biến nhất hiện nay, giúp bạn tự tin giới thiệu và thưởng thức ẩm thực Việt Nam một cách trọn vẹn nhất nhé!

I. Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam phổ biến nhất hiện nay

Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng bởi sự đa dạng và phong phú. Để giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế, việc học tên gọi tiếng Anh của các món ăn là điều cần thiết.

Sau đây, BMyC sẽ phân loại từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam theo nhóm để giúp bạn học và ghi nhớ hiệu quả hơn nhé!

1. Từ vựng về các món khai vị Việt Nam

Món khai vị đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy vị giác và tạo sự ngon miệng trước bữa ăn chính. Một số từ vựng tiếng Anh phổ biến để gọi món khai vị bao gồm:

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Summer rolls /ˈsʌmə rəʊlz/ Gỏi cuốn
Shrimp and pork salad /ʃrɪmp ænd pɔːk ˈsæləd/ Gỏi tôm thịt
Seafood delight salad /ˈsiːfuːd dɪˈlaɪt ˈsæləd/ Gỏi/ Nộm hải sản
Green mango salad with shrimp /ɡriːn ˈmæŋɡəʊ ˈsæləd wɪð ʃrɪmp/ Gỏi xoài
Lotus delight salad /ˈləʊtəs dɪˈlaɪt ˈsæləd/ Gỏi ngó sen
Papaya salad /pəˈpaɪə ˈsæləd/ Gỏi đu đủ
Cabbage salad /ˈkæbɪʤ ˈsæləd/ Gỏi bắp cải
Crunchy chicken salad /ˈkrʌnʧi ˈʧɪkɪn ˈsæləd/ Gỏi gà giòn
Coconut tuber salad /ˈkəʊkənʌt ˈʧuːbə ˈsæləd/ Gỏi củ hủ dừa
Sugar cane shrimp /ˈʃʊɡə keɪn ʃrɪmp/ Chạo tôm
Cured fermented beef/ pork /kjʊəd fəˈmɛntɪd biːf/ pɔːk/ Nem chua
Spring rolls /sprɪŋ rəʊlz/ Nem cuốn, chả giò
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món khai vị
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món khai vị

2. Từ vựng tiếng Anh về các món cơm Việt Nam

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Rice /raɪs/ Cơm
Fried rice /fraɪd raɪs/ Cơm chiên
Broken rice /ˈbrəʊkən raɪs/ Cơm tấm
Grilled pork rib with rice /grɪld pɔːk rɪb wɪð raɪs/ Cơm sườn
Clam rice /klæm raɪs/ Cơm hến
Curry chicken on steamed-rice /ˈkʌri ˈʧɪkɪn ɒn stiːmd-raɪs/ Cơm cà-ri gà
Rice with Stir-fried Vegetables /raɪs wɪð stɜː-fraɪd ˈvɛʤtəb(ə)lz/ Cơm xào rau cải
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món cơm
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món cơm

3. Từ vựng tiếng Anh về các món ăn hàng ngày của người Việt Nam

Sau đây là một số từ vựng tiếng Anh phổ biến về các món ăn trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam:

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Rice gruel /raɪs grʊəl/ Cháo
Bread/ Banh Mi /brɛd/ Banh miː/ Bánh mì
Bread with fried eggs /brɛd wɪð fraɪd ɛgz/ Bánh mì trứng ốp la
Steamed sticky rice /stiːmd ˈstɪki raɪs/ Xôi
Steamed pork loaf /stiːmd pɔːk ləʊf/ Chả lụa
Fried egg /fraɪd ɛg/ Trứng chiên
Fish cooked with fish sauce bowl /fɪʃ kʊkt wɪð fish sauce boʊl/ Cá kho tộ
Braised pork in coconut juice with eggs /breɪzd pɔrk ɪn ˈkoʊkəˌnʌt ʤus wɪð ɛgz/ Thịt kho hột vịt nước dừa
Boiled pork belly /bɔɪld pɔːk ˈbɛli/ Thịt luộc
Chicken fried with citronella /ˈʧɪkɪn fraɪd wɪð citronella/ Gà xào sả ớt
Chicken wings stirred with fish sauce /ˈʧɪkɪn wɪŋz stɜːd wɪð fɪʃ sɔːs/ Cánh gà chiên nước mắm
Chicken fried with citronella /ˈʧɪkən fraɪd wɪð ˌsɪtrɑˈnɛlə/ Gà xào chiên sả ớt
Cooked snail with banana & soya curd /fraɪd sneɪl wɪð bəˈnænə & ˈsɔɪə kɜrd/ Ốc nấu chuối đậu
Caramelized pork and eggs /ˌvjɛtnəˈmiːz caramelized pɔːk ænd ɛgz/ Thịt kho trứng
Steamed chicken /stiːmd ˈʧɪkɪn/ Gà luộc/ hấp
Stew fish /stjuː fɪʃ/ Cá kho
Stewed pork with vegetables /stjuːd pɔːk wɪð ˈvɛʤtəbᵊlz/ Xương ninh/ Hầm rau củ
Sweet and sour fish broth /swiːt ænd ˈsaʊə fɪʃ brɒθ/ Canh chua
Sweet and sour pork ribs /swiːt ænd ˈsaʊə pɔːk rɪbz/ Sườn xào chua ngọt
Tofu stuffed with minced meat /ˈtəʊfuː stʌft wɪð mɪnst miːt/ Đậu nhồi thịt
Boiled vegetables /bɔɪld ˈvɛʤtəbᵊlz/ Rau luộc
Crispy pork belly /krɪspi pɔːk ˈbɛli/ Thịt heo quay
Fried crab with tamarind /fraɪd kræb wɪð ˈtæmərɪnd/ Cua rang me
Fried tofu /fraɪd ˈtəʊfuː/ Đậu phụ chiên
Freshwater-crab soup /ˈfrɛʃˌwɔːtə-kræb suːp/ Canh cua
Grilled fish /grɪld fɪʃ/ Chả cá/ cá nướng
Grilled beef wrapped in betel leaf /ɡrɪld biːf ræpt ɪn ˈbiːtᵊl liːf/ Bò nướng lá lốt
Grilled squid /grɪld skwɪd/ Mực nướng
Jellied meat /ˈʤɛliɪd miːt/ Thịt đông
Pig trotters /pɪɡ ˈtrɒtəz/ Giò heo
Beef seasoned with chili oil and broiled /biːf ˈsiːznd wɪð ˈʧɪli ɔɪl ænd brɔɪld/ Bò sa tế
Beef soaked in boiling vinegar /biːf səʊkt ɪn ˈbɔɪlɪŋ ˈvɪnɪgə/ Bò nhúng giấm
Green pepper cooked beef /ˌɡriːn ˈpepə(r) kʊk biːf/ Bò nấu tiêu xanh
Raw blood soup /ˌvjɛtnəˈmiːz rɔː blʌd suːp/ Tiết canh
Shrimp floured and fried /ʃrɪmp ˈflaʊəd ænd fraɪd/ Tôm lăn bột
Shrimp cooked with caramel /ʃrɪmp kʊkt wɪð ˈkærəmɛl/ Tôm kho
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món ăn hàng ngày
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món ăn hàng ngày

BMYC PRO – KHÓA HỌC BỨT PHÁ PHẢN XẠ GIAO TIẾP & SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO TRẺ

  • Đối tượng học viên: các bé 5-9 tuổi chưa học tiếng Anh hoặc chưa nghe nói, đọc hiểu được tiếng Anh.
  • Cách học: Bố mẹ đồng hành cùng con và 2-3 buổi 60 phút/tuần con học với giáo viên theo hình thức 1 kèm 3, kiểm tra cuối kỳ và họp phụ huynh 3 lần.

Lộ trình BMyC Pro

4. Từ vựng tiếng Anh về các món phụ ăn kèm Việt Nam

Món ăn kèm tuy đơn giản nhưng lại góp phần tạo nên hương vị đặc trưng cho món chính. Trong mâm cơm gia đình Việt, các món ăn kèm quen thuộc bao gồm:

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Salted vegetables /ˈsɔːltɪd ˈvɛʤtəbᵊlz/ Dưa muối
Pickled eggplants /ˈpɪkld ˈɛɡplɑːnts/ Cà pháo muối
Pickled figs /ˈpɪkld fɪɡz/ Sung muối
Pickled daikon /ˈpɪkəld daikon/ Củ cải muối
Pickled spring onions /ˈpɪkld sprɪŋ ˈʌnjənz/ Hành muối
Pickled mustard greens /ˈpɪkld ˈmʌstəd ɡriːnz/ Dưa cải chua
Cabbage pickles /ˈkæbɪʤ ˈpɪkᵊlz/ Dưa cải muối
Onion pickles /ˈʌnjən ˈpɪkᵊlz/ Dưa hành
Pickled small leeks /ˈpɪkld smɔːl liːks/ Củ kiệu
Boiled fertilized duck egg /bɔɪld ˈfɜːtɪlaɪzd dʌk ɛg/ Hột vịt lộn
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món phụ ăn kèm
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món phụ ăn kèm

5. Từ vựng tiếng Anh món tráng miệng của người Việt Nam

Bữa ăn sẽ thêm phần ngon miệng với những món tráng miệng ngọt ngào sau đây:

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Beer /bɪr/ Bia
Wine /waɪn/ Rượu
Waffle /ˈwɑː.fəl/ Bánh quế
Croissant /kwɑːˈsɑ̃ː/ Bánh sừng trâu
Pancake /ˈpæn.keɪk/ Bánh kếp
Yogurt /ˈjoʊ.ɡɚt/ Sữa chua
Cheese /tʃiːz/ Phô mai
Biscuits /ˈbɪs.kɪt/ Bánh quy
Blueberry cheese cake /ˈbluːˌbər.i tʃiːz keɪk/ Bánh pho mai Việt quất
Smoothies /ˈsmuː.ði/ Sinh tố
Apple pie /ˌæp.əl ˈpaɪ/ Bánh táo
Pudding /ˈpʊd.ɪŋ/ Bánh mềm pudding
Chocolate mousse /ˈtʃɒk.lət muːs/ Bánh kem socola
Creme brulee /ˌkrem bruːˈleɪ/ Bánh kem trứng
Milk /mɪlk/ Sữa
Ice-cream /ˌaɪs ˈkriːm/ Kem
Mixed fruits /mɪkst fruːt/ Trái cây dĩa
Juice /dʒuːs/ Nước ép trái cây
Tea /tiː/ Trà
Sorbet /ˈsɔː.beɪ/ Kem trái cây
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món tráng miệng
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món tráng miệng

6. Từ vựng tiếng Anh về các món hủ tiếu, mì, miến, bún, phở Việt Nam

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh phổ biến để mô tả các món bún, phở, hủ tiếu, mì Việt Nam:

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Noodle soup /ˈnuː.dəl suːp/ Hủ tiếu
Quang noodles /kwɑːŋ ˈnuːdlz/ Mì Quảng
Red noodle soup with crab /rɛd ˈnuːdᵊl suːp wɪð kræb/ Bánh đa cua
Tapioca and rice flour noodles ˌ/tæpɪˈəʊkə ænd raɪs flaʊə ˈnuːdᵊlz/ Bánh canh
Soya noodles with chicken /ˈsɔɪə ˈnuːdlz wɪð ˈʧɪkɪn/ Miến gà
Crab rice noodles /kræb raɪs ˈnuːdlz/ Bún riêu cua
Duck with bamboo shoots noodle soup /dʌk wɪð bæmˈbu ʃuts ˈnuːdl suːp/ Bún măng vịt
Fish noodles /fɪʃ ˈnuːdᵊlz/ Bún cá
Fermented fish noodle soup /fəˈmɛntɪd fɪʃ ˈnuːdᵊl suːp/ Bún mắm
Hanoi chicken combo noodle soup /hænˈɔɪ ˈʧɪkɪn ˈkɒmbəʊ ˈnuːdᵊl suːp/ Bún thang
Hue style beef noodles /hjuː staɪl biːf ˈnuːdlz/ Bún bò Huế
Kebab rice noodles /kəˈbæb raɪs ˈnuːdlz/ Bún chả
Snail rice noodles /sneɪl raɪs ˈnuːdlz/ Bún ốc
Tofu vermicelli with shrimp paste /ˈtəʊfuː ˌvɜːmɪˈsɛli wɪð ʃrɪmp peɪst/ Bún đậu mắm tôm
Medium-rare beef /ˈmiːdiəm-reə biːf/ Phở tái
Medium-rare beef and well-done flanks /ˈmiːdiəm-reə biːf ænd wɛl-dʌn flæŋks/ Phở tái nạm
Noodle soup with meatballs /ˈnuːdl suːp wɪð mit bɔːlz/ Phở bò viên
House special beef noodle soup /haʊs ˈspɛʃəl biːf ˈnuːdl suːp/ Phở đặc biệt
Rice noodle soup with beef /raɪs ˈnuːdl suːp wɪð biːf/ Phở bò
Seafood noodle soup /ˈsiːfuːd ˈnuːdl suːp/ Bún hải sản
Sliced medium-rare beef /slaɪst ˈmiːdiəm-reə biːf/ Phở tái
Sliced well-done flanks noodle soup /slaɪst wɛl-dʌn flæŋks ˈnuːdl suːp/ Phở chín
Sliced-chicken noodle soup /slaɪst-ˈʧɪkɪn ˈnuːdl suːp/ Phở gà
Well-done flanks and meatballs /wɛl-dʌn flæŋks ænd ˈmiːtbɔːlz/ Phở nạm tái bò viên
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món bún, phở
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món bún, phở

7. Từ vựng tiếng Anh về các món bánh Việt Nam

Mỗi chiếc bánh Việt Nam mang theo hương vị riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa ẩm thực đa dạng. Hãy cùng xem từ vựng tiếng Anh về các món bánh Việt Nam như sau nhé!

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Stuffed sticky rice cake /stʌft ˈstɪki raɪs keɪk/ Bánh chưng
Sticky rice cake /ˈstɪki raɪs keɪk/ Bánh tét
Mooncake /ˈmunkeɪkv/ Bánh trung thu
Husband and wife cake /ˈhʌzbənd ænd waɪf keɪk/ Bánh phu thê (xu xê)
Rice paper /raɪs ˈpeɪpə/ Bánh tráng
Rice dumpling cake /raɪs ˈdʌmplɪŋ keɪk/ Bánh bột lọc
Glutinous rice balls /ˈɡluːtɪnəs raɪs bɔːlz/ Bánh trôi nước
Orange cake /ˈɒrɪnʤ keɪk/ Bánh cam
Prawn crackers /prɔːn ˈkrækəz/ Bánh phồng tôm
Pia cake /Pia keɪk/ Bánh pía
Plain rice flan /pleɪn raɪs flæn/ Bánh đúc
Round sticky rice cake /raʊnd ˈstɪki raɪs keɪk/ Bánh dày
Ramie-leaf rice cake /ˈræmiː-liːf raɪs keɪk/ Bánh gai
Shrimp in batter /ʃrɪmp ɪn ˈbætə/ Bánh tôm
Pyramidal rice dumpling /pɪˈræmɪdᵊl raɪs ˈdʌmplɪŋ/ Bánh giò
Steamed wheat flour cake /stiːmd wiːt ˈflaʊə keɪk/ Bánh bao
Stuffed pancake /stʌft ˈpænkeɪk/ Bánh cuốn
Steamed layer cake /stiːmd ˈleɪə keɪk/ Bánh da lợn
Toasted coconut cake /ˈtəʊstɪd ˈkəʊkənʌt keɪk/ Bánh dừa nướng
Flat steamed rice dumplings /flæt stiːmd raɪs ˈdʌmplɪŋ/ Bánh nậm
Ash rice cake /æʃ raɪs keɪk/ Bánh tro
Banana cake /bəˈnɑːnə keɪk/ Bánh chuối nướng
Savoury steamed rice cakeWater fern cake /ˈseɪvᵊri stiːmd raɪs keɪkˈwɔtər fɜrn keɪk/ Bánh bèo chén
Cassava cake /kəˈsɑːvə keɪk/ Bánh khoai mì
Young rice cakeGreen sticky rice cake /jʌŋ raɪs keɪkɡriːn ˈstɪki raɪs keɪk/ Bánh cốm
Grilled rice paper /ɡrɪld raɪs ˈpeɪpə/ Bánh tráng nướng
Honeycomb cake /ˈhʌnɪkəʊm keɪk/ Bánh bò
Hollow donuts /ˈhɒləʊ ˈdəʊnʌts/ Bánh tiêu
Mung bean cake /mung bin keɪk/ Bánh đậu xanh
Mixed rice paper salad /mɪkst raɪs ˈpeɪpə ˈsæləd/ Bánh tráng trộn
Mini shrimp pancakes /mɪni ʃrɪmp ˈpænˌkeɪks/ Bánh khọt
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món bánh
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món bánh

8. Từ vựng tiếng Anh về các món chè Việt Nam

Sau đây là một số từ vựng tiếng Anh phổ biến về các món chè Việt Nam:

Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Mung bean sweet soup /ˈmʌŋ biːn swiːt suːp/ Chè đậu xanh
Mixed sweet soup /mɪkst swiːt suːp/ Chè thập cẩm
Pomelo sweet soup /ˈpɒmɪləʊ swiːt suːp/ Chè bưởi
Palmyra palm sweet soup /pælˈmaɪərə pɑːm swiːt suːp/ Chè thốt nốt
Red bean sweet soup /rɛd biːn swiːt suːp/ Chè đậu đỏ
Rice ball sweet soup /raɪs bɔːl swiːt suːp/ Chè trôi nước
Rainbow dessert /ˈreɪnˌboʊ dɪˈzɜrt/ Chè sương sa hạt lựu
Sweet lotus seed gruel /swiːt ˈləʊtəs siːd grʊəl/ Chè hạt sen
Sweet pudding with coconut gruel /swiːt ˈpʊdɪŋ wɪð ˈkəʊkənʌt grʊəl/ Chè khoai môn với nước dừa
Sweet mung bean gruel /swiːt mʌŋ biːn ɡrʊəl/ Chè táo soạn
Thai sweet gruel /taɪ swiːt ɡrʊəl/ Chè Thái
Three colored sweet gruel /θriː ˈkʌləd swiːt grʊəl/ Chè ba màu
Green bean sweet soup /ɡriːn biːn swiːt suːp/ Chè đậu xanh
Hyacinth bean sweet soup /ˈhaɪəsɪnθ biːn swiːt suːp/ Chè đậu ván
Khuc Bach sweet gruel /Khuc Bach swiːt grʊəl/ Chè khúc bạch
Lotus seed sweet soup /ˈləʊtəs siːd swiːt suːp/ Chè hạt sen
Lotus seed and longan sweet soup /ˈloʊtəs sid ænd ˈlɑŋgən swiːt suːp/ Chè hạt sen long nhãn
Banana sweet soup /bəˈnɑːnə swiːt suːp/ Chè chuối
Bird nest sweet soup /bɜːd nɛst swiːt suːp/ Chè tổ yến
Bean curd sweet soup /biːn kɜːd swiːt suːp/ Tàu hũ/ Tào phớ
Corn sweet soup /kɔrn swiːt suːp/ Chè bắp
Cassava sweet soup /kəˈsɑːvə swiːt suːp/ Chè sắn/ khoai mì
Cendol sweet soup /cendol swiːt suːp/ Chè bánh lọt
Green sticky rice sweet soup /ɡriːn ˈstɪki raɪs swiːt suːp/ Chè cốm
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam - Món chè
Từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam – Món chè

II. Cách học từ vựng tiếng Anh về chủ đề món ăn Việt Nam đơn giản mà hiệu quả

1. Cách học từ vựng tiếng Anh về chủ đề món ăn Việt nam qua Mindmap

Phương pháp học tiếng Anh Bố mẹ yêu con (BMyC) sử dụng Mindmap theo từng chủ đề mang đến lộ trình học tập hoàn hảo cho người mới bắt đầu. Nhờ đó, bạn không chỉ ghi nhớ từ vựng một cách nhanh chóng mà còn rèn luyện kỹ năng nói và thuyết trình tiếng Anh hiệu quả.

Điểm độc đáo của phương pháp này so với cách học truyền thống ghi chép từ vựng rời rạc là khả năng ghi nhớ từ 50 đến 100 từ mỗi ngày một cách dễ dàng và lâu bền. Bí quyết nằm ở việc phân loại từ vựng theo chủ đề, từ dễ đến khó, và liên kết các từ ngữ liên quan với nhau bằng sơ đồ tư duy. Nhờ vậy, não bộ của bạn sẽ ghi nhớ thông tin một cách logic và hiệu quả hơn.

Chỉ cần dành 30 phút mỗi ngày để học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề bằng Mindmap, bạn sẽ ngạc nhiên trước vốn từ vựng khổng lồ của bản thân chỉ sau một thời gian ngắn. Hãy khám phá ngay lộ trình học tập 7 bước chi tiết của phương pháp Bố mẹ yêu con (BMyC):

Phương pháp tiếng Anh BMyC

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết vẽ Mindmap trên powerpoint để thuyết trình tiếng Anh cho bé

2. Cách học từ vựng tiếng Anh về chủ đề món ăn Việt nam qua app

Học từ vựng tiếng Anh bằng app là phương pháp được nhiều người tin dùng hiện nay. Ứng dụng giúp bạn học từ vựng chuẩn ngay từ đầu, theo chủ đề và từ loại khoa học. Nhờ hình ảnh và âm thanh sinh động, bạn có thể ghi nhớ hàng trăm từ vựng một cách lâu dài. Một số ứng dụng học từ vựng tiếng Anh miễn phí và hiệu quả bao gồm: Duolingo, Hello English, ELSA Speak…

3. Cách học từ vựng tiếng Anh về chủ đề món ăn Việt nam qua phim, video và bài hát tiếng Anh

Việc học tên tiếng Anh cho các món ăn Việt Nam có thể gặp khó khăn nếu chúng ta chưa được nhìn thấy hình ảnh thực tế. Thay vì phương pháp truyền thống, hãy áp dụng các bài hát, video, chương trình ẩm thực để vừa học vừa nhìn.

Lời khuyên của BMyC  đưa ra cho bạn để học từ vựng tiếng Anh về chủ đề món ăn Việt nam qua phim, video và bài hát tiếng Anh hiệu quả như sau:

  • Chọn phim, video và bài hát phù hợp.
  • Chọn kênh chính có sử dụng phụ đề.
  • Ghi chép từ vựng mới cẩn thận vào sổ tay mà bạn học được. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng ôn tập lại từ vựng sau này.

Học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày sẽ trở nên hiệu quả hơn khi bạn kết hợp nhuần nhuyễn giữa học và hành. Hãy biến việc học thành niềm vui, ứng dụng từ vựng vào thực tế như trò chuyện, đọc sách, viết lách. Kiên trì luyện tập mỗi ngày chắc chắn bạn sẽ thành công.


DOWNLOAD FILE PDF TỪ VỰNG MÓN ĂN VIỆT NAM

III. Một số mẫu hội thoại tiếng Anh về món ăn Việt Nam

1. Đoạn hội thoại 1

Đoạn hội thoại bằng tiếng Anh Dịch nghĩa tiếng Việt
Amy: What do we have for dinner today?

Lily: We’ll have rice, grilled beef wrapped in betel leaf, and sour fish broth.

Amy: That sounds delicious! I love grilled beef wrapped in betel leaf.

Lily: Me too! It’s a classic Vietnamese dish that’s always a hit.

Amy: And what about the sour fish broth?

Lily: It’s a light and refreshing soup that’s perfect for a hot day.

Amy: Tối nay chúng ta ăn những gì vậy?

Lily: Chúng ta sẽ ăn cơm, bò nướng lá lốt và canh chua cá.

Amy: Nghe ngon quá! Mình thích bò nướng lá lốt lắm.

Lily: Mình cũng vậy! Đó là một món ăn Việt Nam cổ điển luôn được yêu thích.

Amy: Còn canh chua cá thì sao?

Lily: Đó là một món canh thanh mát và hoàn hảo cho một ngày nóng bức.

2. Đoạn hội thoại 2

Đoạn hội thoại bằng tiếng Anh Dịch nghĩa tiếng Việt
Lisa: I’d like to order a bowl of your house special beef noodle soup.

Dung: Great choice! Would you like medium-rare beef or well-done flanks?

Lisa: I’ll have the medium-rare beef, please.

Dung: And would you like any meatballs in your soup?

Lisa: Yes, please. I love the meatballs in your noodle soup.

Lisa: Tôi muốn gọi một tô phở bò đặc biệt.

Dung: Lựa chọn tuyệt vời! Bạn muốn ăn thịt bò tái vừa hay nạm bò chín kỹ?

Lisa: Tôi sẽ chọn thịt bò tái vừa, xin vui lòng.

Dung: Và bạn có muốn thêm bò viên vào phở của mình không?

Lisa: Có, xin vui lòng. Tôi thích bò viên trong phở của bạn.

3. Đoạn hội thoại 3

Đoạn hội thoại bằng tiếng Anh Dịch nghĩa tiếng Việt
Tom: What do Vietnamese people often have in their meals?

July: Vietnamese meals typically include rice, 1-2 main dishes such as boiled pork belly or fish stewed in fish sauce, side dishes like pickled mustard greens, and a soup like sweet and sour fish broth.

Tom: That sounds delicious! I’m definitely going to try some Vietnamese food next time I’m in Vietnam.

July: You should! There are so many great dishes to choose from.

Tom: Người Việt Nam thường ăn gì trong bữa cơm?

July:Bữa ăn của người Việt Nam thường bao gồm cơm, 1-2 món chính như thịt luộc hoặc cá kho tộ, món ăn kèm như dưa cải chua và một món canh như canh cá chua.

Tom: Nghe thật ngon! Tôi chắc chắn sẽ thử một số món ăn Việt Nam vào lần tới khi tôi ở Việt Nam.

July: Bạn nên! Có rất nhiều món ngon để lựa chọn.

Tổng kết:

Ẩm thực Việt Nam không chỉ thu hút thực khách bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi sự đa dạng và phong phú. Với hơn 200+ từ vựng tiếng Anh về món ăn Việt Nam phổ biến nhất hiện nay, hy vọng bạn đã có thêm vốn từ để giao tiếp và chia sẻ niềm đam mê ẩm thực Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hãy tiếp tục học hỏi và khám phá thêm nhiều món ăn Việt Nam hấp dẫn khác để có thêm vốn từ vựng tiếng Anh phong phú và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam. BMyC chúc bạn thành công nhé!

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh online cho bé phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!


Tham Gia Ngay

Xem thêm:

Related Posts

Cập nhật 2024: 10 Kỹ năng thuyết trình quan trọng mọi học sinh cần có

Kỹ năng thuyết trình là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất mà học sinh cần có trong thế giới ngày nay. Nó không chỉ giúp…

Cập nhật 2024: Bí quyết làm sao để học giỏi tiếng Anh khi mất gốc? 

Bạn đang ôm ấp ước mơ chinh phục tiếng Anh nhưng lại lo ngại vì đã mất gốc từ lâu? Đừng lo lắng! Hành trình chinh phục ngôn…

Cập nhật 2024: Lợi ích của việc học kỹ năng thuyết trình tiếng Anh từ sớm

Bạn có từng mơ ước trở thành một diễn giả tự tin, thu hút mọi ánh nhìn khi đứng trên sân khấu? Hay bạn mong muốn có khả…

Cập nhật 2024: Tại Sao kỹ năng thuyết trình quan trọng trong học tập và cuộc sống?

Trong thời đại ngày nay, nơi mà thông tin và tri thức được chia sẻ một cách nhanh chóng và rộng rãi, kỹ năng thuyết trình đã trở…

Cập nhật 2024: Cách thuyết trình tiếng Anh giúp trẻ tự tin hơn

Bạn có bao giờ lo lắng khi nhìn con mình run rẩy, ấp úng trước đám đông, đặc biệt khi nói tiếng Anh? Kỹ năng thuyết trình là…

Cập nhật 2024: Những sai lầm phổ biến khi dạy trẻ thuyết trình tiếng Anh và cách khắc phục

Thuyết trình tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng giúp trẻ tự tin giao tiếp và thể hiện bản thân trước đám đông. Tuy nhiên, nhiều trẻ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *