Kinh nghiệm học tiếng anh

Cập nhật 2024: 72+ từ vựng, mẫu câu, hội thoại & bài tập

Đồ dùng học tập tiếng Anh là một chủ đề vô cùng gần gũi với các bé tiểu học. Vậy chủ đề này sẽ có những từ vựng, mẫu câu và bài tập nào? Cùng BMyC khám phá bài viết này nhé.

Đồ dùng học tập tiếng Anh
Đồ dùng học tập tiếng Anh

1. Từ vựng về dụng cụ học tập quen thuộc

STT Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Desk /desk/ bàn học
2 Chair /tʃer/ ghế
3 Book /bʊk/ sách
4 Notebook /ˈnoʊt.bʊk/ vở
5 Pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ hộp bút
6 Backpack /ˈbæk.pæk/ ba lô
7 Scissors /ˈsɪz.ɚz/ kéo
8 Compass /ˈkʌm.pəs/ la bàn
9 Pins /pɪn/ ghim
10 Clip /klɪp/ ghim
11 Pencil /ˈpen.səl/ bút chì
12 Coloured pencil /ˈkʌl.ɚdˈpen.səl/ bút chì màu
13 Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/ gọt bút chì
14 Stapler /ˈsteɪ.plɚ/ dập ghim
15 Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/ máy tính
16 Ballpoint pen /ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/ bút bi
17 Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/ bút đánh dấu
18 Rubber /ˈrʌb.ɚ/ tẩy
19 Eraser /ɪˈreɪ.sɚ/ tẩy
20 Scotch tape /ˌskɑːtʃ ˈteɪp/ băng dính
21 Paint /peɪnt/ màu nước
22 Palette /ˈpæl.ət/ bảng pha màu
23 Paintbrush /ˈpeɪnt.brʌʃ/ chổi sơn
24 Protractor /prəˈtræk.tɚ/ đo độ
25 Set square /ˈset ˌskwer/ ê ke
26 Ruler /ˈruː.lɚ/ thước kẻ
27 Glue /ɡluː/ keo dán
28 Beaker / ˈbiː.kɚ / cốc thủy tinh (dùng trong phòng thí nghiệm)
29 Flask /flæsk/ bình giữ nhiệt
30 Test tube /ˈtest ˌtuːb/ ống nghiệm
31 Funnel /ˈfʌn.əl/ phễu
32 Binder /ˈbaɪn.dɚ/ kẹp file tài liệu
33 Computer /kəmˈpjuː.t̬ɚ/ máy tính
34 Paper /ˈpeɪ.pɚ/ giấy
35 File holder /faɪlˈhoʊl.dɚ/ giá đựng tài liệu
36 Map /mæp/ bản đồ
37 Magnifying glass /ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/ kính lúp
38 Clock /klɑːk/ đồng hồ
39 Blackboard /ˈblæk.bɔːrd/ bảng đen
40 Globe /ɡloʊb/ quả địa cầu
Từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh quen thuộc
Từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh quen thuộc

2. Các từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập khác

STT Từ vựng tiếng Anh Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 Dividers /dɪˈvaɪ.dɚz/ compa
2 Glue Sticks /ɡluːstɪks/ keo nến
3 Hand Sanitizer /ˈhænd ˌsæn.ə.taɪ.zɚ/ nước rửa tay sát khuẩn
4 Ink Cartridges /ɪŋkˈkɑːr.trɪdʒez/ hộp mực máy in
5 Journal /ˈdʒɝː.nəl/ bản ghi chú
6 Art brush set /ɑːrt brʌʃ set/ Bộ cọ vẽ
7 A4 paper /eɪˈfɔːr peɪ.pɚ/ giấy A4
8 Ball chair /bɑːl tʃer/ ghế thư giãn
9 Chalk /tʃɑːk/ phấn
10 Crayon /ˈkreɪ.ɑːn/ sáp màu
11 Clipboard /ˈklɪp.bɔːrd/ kẹp tài liệu
12 Desk lamp /desk læmp/ đèn bàn
13 Elastic bands /ɪˌlæs.tɪk ˈbænd/ dây thun
14 Flashcards /flæʃ kɑːrdz/ thẻ
15 Hanging clips /ˈhæŋ.ɪŋ klɪps/ kẹp
16 Ink brush pen /ɪŋk brʌʃ pen/ bút mực lông
17 Music stand /ˈmjuː.zɪk stænd/ giá đỡ bản nhạc
18 Magnetic board /mæɡˈnet̬.ɪk bɔːrd/ bảng từ
19 Memo pads /ˈmem.oʊ pædz/ giấy nhớ
20 Mouse pad /ˈmaʊs ˌpæd/ lót chuột
Từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh
Từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh

Download bộ sưu tập hình ảnh từ vựng, hội thoại về đồ dùng học tập tiếng Anh:


Download

 

3. Mẫu câu giới thiệu về đồ dùng học tập bằng tiếng Anh

STT Mẫu câu tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
1 This is my book. Đây là sách của tớ.
2 It’s my pen. Đó là bút của tớ.
3 I have/have got a notebook. I can write on it. Tớ có một cuốn vở. Tớ có viết trên đó.
4 These are my scissors. I can cut the paper. Đây là kéo của tớ. Tớ có thể cắt giấy.
5 My favorite school supply/study tool is my pencil. Đồ dùng học tập yêu thích của tớ là bút chì.

BMYC PRO – KHÓA HỌC BỨT PHÁ KHẢ NĂNG NGHE & SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHO BÉ

 • Đối tượng học viên: các bé 5-9 tuổi chưa học tiếng Anh hoặc chưa nghe nói, đọc hiểu được tiếng Anh.
 • Cách học: Bố mẹ đồng hành cùng con và 2-3 buổi 60 phút/tuần con học với giáo viên theo hình thức 1 kèm 3, kiểm tra cuối kỳ và họp phụ huynh 3 lần.

Lộ trình BMyC Pro

4. Các đoạn hội thoại về đồ dùng học tập tiếng Anh

Dưới đây là một số đoạn hội thoại với mẫu câu đơn giản về chủ đề đồ dùng học tập bằng tiếng Anh cho bé.

4.1. Đoạn hội thoại nói về chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi đến lớp

A: What do you need for school?

(Con cần mang những gì đến trường?)

B: I need pencils.

(Con cần vài cái bút chì.)

A: Anything else?

(Còn gì nữa không?)

B: I need a notebook.

(Con cần một quyển vở)

A: Do you need a pen?

(Con cần bút mực không?)

B: No. I already have a pen.

(Không. Con có một chiếc bút mực rồi.)

A: Do you need a calculator?

(Con có cần máy tính không?)

B: No. The teacher doesn’t permit calculators.

(Không. Cô giáo không cho mang máy tính.)

A: How about a dictionary?

(Vậy còn từ điển thì sao?)

B: No, we have a big dictionary in the classroom.

(Không, chúng con đã có một cuốn từ điển rất to ở lớp)

A: Well, I guess that’s it.

(Ồ, mẹ đoán vậy là đủ rồi đấy.)

B: Yes, that’s all I need for now.

(Vâng, bây giờ con chỉ cần chừng đó thôi.)

Hội thoại chuẩn bị đồ dùng học tập tiếng Anh
Hội thoại chuẩn bị đồ dùng học tập tiếng Anh

Download Audio hội thoại

4.2. Đoạn hội thoại nói về đồ dùng học tập bị mất

A: I lost my new pen.

(Tớ bị mất chiếc bút mới rồi.)

B: Where did you lose it?

(Cậu đã để mất nó ở đâu?)

A: I don’t know.

(Tớ không biết nữa.)

B: When did you lose it?

(Cậu đánh mất nó khi nào?)

A: I think I lost it today. I used it yesterday.

(Tớ nghĩ là tớ mất nó hôm nay. Tớ vừa dùng hôm qua xong.)

B: Did you check all your pockets?

(Cậu đã kiểm tra lại tất cả các túi chưa?)

A: I checked all my pockets.

(Tớ kiểm tra hết rồi.)

B: Did you look in your desk?

(Cậu nhìn thử trong bàn xem?)

A: Yes. It isn’t there, either.

(Nó cũng không có ở đây.)

B: It’s probably around somewhere.

(Chắc nó chỉ ở quanh đây thôi.)

A: Oh, well, it only cost me a dollar.

(Ừ, tớ tốn 1 đô la để mua nó đấy.)

B: Only a dollar? Don’t even look for it.

(Chỉ 1 đô la thôi á? Thôi đừng tìm nữa.)

Hội thoại đồ dùng học tập tiếng Anh
Hội thoại đồ dùng học tập tiếng Anh

Download Audio hội thoại

4.3. Đoạn hội thoại nói về việc cho mượn đồ dùng học tập

A: My pen is out of ink.

(Bút tớ hết mực rồi.)

B: Shake it a couple of times.

(Thử lắc nó vài lần xem.)

A: I shook it. There is no more ink.

(Tớ lắc rồi. Vẫn không có mực.)

B: You can borrow mine.

(Cậu có thể mượn của tớ.)

A: Thank you. I’ll buy a new one tomorrow.

(Cám ơn cậu nhé. Tớ sẽ mua bút mới vào ngày mai.)

B: What were you doing?

(Cậu đang làm gì thế?)

A: I was writing a letter.

(Tớ viết thư.)

B: Who were you writing to?

(Cậu viết thư cho ai vậy?)

A: It’s to my mom.

(Tớ viết thư cho mẹ.)

B: Tell her I said hello.

(Gửi lời chào của tớ đến mẹ cậu nhé.)

A: Okay. I’ll return your pen when I’m done.

(Ừ. Tớ sẽ trả lại bút cho cậu khi xong việc.)

B: Take your time.

(Ừ, cứ từ từ cũng được.)

Hội thoại đồ dùng học tập tiếng Anh
Hội thoại đồ dùng học tập tiếng Anh

Download Audio hội thoại

5. Mẹo ghi nhớ từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh

Để giúp bé ghi nhớ các từ vựng về đồ dùng học tập bằng tiếng Anh, bố mẹ có thể thực hành các mẹo thú vị sau đây:

5.1. Ghi nhớ từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh bằng bài hát

Có rất nhiều bài hát đáng yêu với tiết tấu và ca từ vui nhộn về chủ đề đồ dùng học tập tiếng Anh, chẳng hạn như:

Bài hát School Supplies Song trên kênh Fun Kids English. Bài hát này có các mẫu câu rất đơn giản và dễ học như “Pick up your pencil”, “Touch your book”, “Write your name”.

Cùng một mẫu câu, bài hát cũng dạy bé cách áp dụng cho nhiều từ vựng khác nhau như “Touch your glue”, “Touch your paper”.

Một bài hát thú vị nữa về chủ đề đồ dùng học tập trên kênh Fun Kids English là bài hát “What do you have?”. Với bài hát này, bé không chỉ nhớ ngay những từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập mà còn học được một số mẫu câu như: “I have a pencil”, “What do you have?”, “Put it in my bag”.

5.2. Ghi nhớ từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh bằng hình ảnh

Các nghiên cứu khoa học cho rằng phương pháp học từ vựng qua hình ảnh sẽ giúp các bé:

 • Ghi nhớ từ vựng hiệu quả.
 • Dễ dàng hình dung các sự vật trong thực tế.
 • Tăng cường trí tưởng tượng.
 • Gia tăng động lực học tập.

Bởi vậy, khi cho bé học từ vựng tiếng Anh về chủ đề đồ dùng học tập, bố mẹ hãy cho con xem hình ảnh minh họa của các đồ dùng qua flashcard, video hoặc ảnh chụp thực tế để con ghi nhớ hiệu quả nhé.

Bố mẹ có thể tham khảo bộ Flashcard từ vựng về đồ dùng học tập của BMyC tại đây.

5.3. Thực hành tương tác với bé bằng đồ dùng học tập ở nhà

Trong cộng đồng các em bé song ngữ của BMyC, hoạt động thực hành tương tác và giao tiếp tiếng Anh là một hoạt động không thể thiếu của bố mẹ và các con khi học tiếng Anh hàng ngày.

Hoạt động này không chỉ giúp bé ghi nhớ từ vựng hiệu quả, sử dụng từ vựng thành thạo mà còn biết áp dụng vào các mẫu câu để hỏi đáp.

Với hoạt động này, bố mẹ chỉ cần tập hợp trước một số mẫu câu cơ bản để thực hành cùng con. Ví dụ:

 • What do you have?
 • What have you got?
 • This is a/an…
 • What do you use the ruler for?
 • Whose is this pencil?

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể sử dụng thêm các mẫu câu trong đoạn hội thoại về đồ dùng học tập mà BMyC đã chia sẻ ở trên để giao tiếp với con nhé.

6. Bài tập từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Để ôn tập từ vựng đồ dùng học tập tiếng Anh, bố mẹ và bé có thể thực hành theo 4 dạng bài thú vị dưới đây.

6.1. Dạng bài điền từ tương ứng với hình ảnh

Với dạng bài này, bé sẽ được cho trước các từ vựng và hình ảnh. Nhiệm vụ của bé là tìm ra từ vựng tương ứng với hình ảnh để điền vào chỗ trống.

Bài tập này không chỉ giúp bé ghi nhớ nghĩa từ vựng mà còn ôn tập được cách viết của từ.

6.2. Dạng bài tìm từ trong ô chữ

Dạng bài ô chữ đặc biệt phù hợp với những bé ưa giải đố, thích khám phá. Nhiệm vụ của bé trong dạng bài này là phải tìm từ đúng trong số những ô chữ được sắp xếp lộn xộn.

Không chỉ giúp bé nhớ chính xác cách viết của từ, dạng bài này còn giúp bé luyện khả năng nhanh tay nhanh mắt cực kì hiệu quả.

6.3. Dạng bài điền chữ cái còn thiếu

Dạng bài này khá đơn giản và thường xuất hiện nhiều trong đề thi Cambridge Starters, Movers, Flyers dành cho độ tuổi mầm non, tiểu học.

Với dạng bài này, bé sẽ được cho trước hình ảnh và phần từ vựng còn thiếu một số chữ cái. Nhiệm vụ của bé là hoàn thành nốt các chữ cái còn thiếu để tạo thành từ hoàn chỉnh.

Nếu ban đầu bé chưa thể làm được, bố mẹ có thể cho bé làm theo 3 bước:

 • Nhận biết từ vựng dựa vào hình ảnh
 • Đọc to phát âm của từ vào từ điển để tìm từ đó
 • Chép lại từ hoàn chỉnh vào bài

Càng luyện tập theo 3 bước trên, các bé càng ghi nhớ tốt cách viết của từ và không còn thấy dạng bài này khó nữa.

6.4. Dạng bài trắc nghiệm

Dạng bài này khá đơn giản. Bé được cho khoảng 3 phương án trắc nghiệm về từ vựng tương ứng với hình ảnh. Bé sẽ cần tìm ra một đáp án đúng trong 3 phương án đã cho.

Trên đây là toàn bộ những thông tin cần biết về từ vựng, mẫu câu và bài tập về chủ đề đồ dùng học tập tiếng Anh. Bố mẹ hãy cùng bé thực hành học từ vựng và giao tiếp về chủ đề này thường xuyên để con nhanh chóng thành thạo nhé. Chúc bố mẹ và các con học tốt!

Nguồn

7esl.com

engdic.org

englishwsheets.com

eslfast.com

youtube.com

Tham gia Group Bố mẹ yêu con ngay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa phương pháp học tiếng Anh online cho bé phù hợp và lộ trình để đạt được mục tiêu học tập cho con một cách hiệu quả nhất!


Tham Gia Ngay

Xem thêm:

Related Posts

Cập nhật 2024: Top 5+ chủ đề tập nói tiếng Anh cho bé không thể bỏ qua

Tiếng Anh đang ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Việc cho bé học tiếng Anh từ sớm…

Cập nhật 2024: #1Bảng chữ cái tiếng Anh có phát âm và audio đầy đủ nhất

Hành trình chinh phục bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cần khởi đầu từ những nền tảng cơ bản nhất. Đối với tiếng Anh, việc nắm vững bảng…

Cập nhật 2024: phát âm không tốt có nên dạy con học tiếng Anh?

Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn liệu bản thân có nên trực tiếp dạy tiếng Anh cho con khi lo lắng về khả năng phát âm chưa chuẩn…

Cập nhật 2024: #1Cách luyện đọc tiếng Anh qua truyện ngắn hiệu quả nhất hiện nay

Bạn đang tìm kiếm phương pháp học tiếng Anh vừa thú vị, vừa hiệu quả? Đọc truyện ngắn tiếng Anh chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho…

Cập nhật 2024: HÌNH THẺ BÉ – Google Drive

HÌNH THẺ BÉ – Google Drive Chuyển đến nội dung chính Phím tắt Phản hồi về tính năng hỗ trợ tiếp cận Sửa đổi lần cuối Kích cỡ…

Cập nhật 2024: Bé 4 tuổi nên học tiếng Anh ở đâu? Giải đáp thắc mắc của phụ huynh

Nuôi dạy con trong thời đại toàn cầu hóa, việc cho trẻ học tiếng Anh từ sớm là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, với vô số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *